سیمان لامرد

1- گروه صنعتی:

  • هزينه يابي كيفيت COQ
  • كنترل فرايند آماري SPC
  • تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري MSA
  • گسترش وظايف كيفيت QFD
  • طرح ريزي پيشاپيش كيفيت محصول APQP
  • فرايند تاييد قطعه توليدي PPAP
  • تجزيه و تحليل حالات خرابي FMEA
  • سایر مباحث مرتبط با حوزه صنعتی

بهترین خدمات مشاوره کسب و کار