راه حل رفع تعارض منافع در سازمان چیست؟

اگر تا به حال در موقعیتی قرار گرفته‌اید که باید بین منافع شخصی و منافع دیگران، یکی را انتخاب کنید، شما در واقع دچار تعارض منافع شده‌اید. تعارض یا تضاد منافع یک مسئله رایج است که در سازمان ها و یا کسب و کارها بیشتر به چشم می خورد و…