معماری سازمانی- Enterprise Architecture

معماری سازمانی چیست؟ معماری سازمانی فرآیندی است که توسط آن سازمان‌ها زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را برای همسویی با اهداف کسب و کاری همراستا و سازماندهی می‌کنند. این استراتژی‌ها از تحول دیجیتال، رشد فناوری اطلاعات و نوسازی فناوری اطلاعات به عنوان یک بخش پشتیبانی می‌کنند. معماری سازمانی چیست؟ معماری سازمانی (enterprise…

جانشین پروری در منابع انسانی

جانشین پروری یعنی ایجاد مخزنی برای شناسایی افراد موثر در سازمان و پرورش آن ها برای تصدی مشاغل استراتژیک (حیاتی و کلیدی) در سازمان است. جانشین پروری یکی از مهمترین وظایف مشاوره مدیریت در سازمان ها می باشد. اصطلاح جانشین پروری را می توان با مطالعه ویژگی های آن بهتر درک کرد. برنامه جانشین پروری، فرآیند…